--> Kennel Riverbreeze

HD-index - vad är det?


Index för HD är en skattning av hundens avelsvärde för HD. I ras för vilken HD-index beräknas redovisas preliminärt kullindex vid parning. Detta beräknas som föräldradjurens genomsnittliga index för HD vid parningsdatum, d v s som (index mor + index far)/2.
Preliminärt kullindex beräknas för kullar med parningsdatum efter det att index infördes för rasen och förutsatt att båda föräldradjuren har ett index publicerat vid parningstillfället. Ett preliminärt kullindex över 100 innebär att avkommorna förväntas få ett index för HD som är bättre än rasens genomsnitt.
För hund (född år 2000 eller senare) med eget röntgenresultat för HD, alternativt en säkerhet i skattningen som motsvarar eget resultat, publiceras ett individuellt HD-index. Detta index baseras på information om såväl hundens eget röntgenresultat (om ett sådant finns) som information från släktingar. Vid beräkningen av index korrigeras också för effekten av flera icke ärftliga faktorer som kan inverka på röntgenresultatet, t ex kön, ålder vid röntgen, födelsemånad, undersökningsår och sederingssubstans. Denna korrigering medför att kullsyskon med samma HD status kan få ett index som skiljer sig någon eller några enheter åt.
Rasens (referenspopulationens) genomsnittliga index är 100. Högre värden motsvarar bättre index. Spridningen i index är sådan att runt 95% av hundarna i de flesta raser har ett indexvärde mellan 75 och 125.
HD-index beräknas en gång per vecka. Undersökningsresultat för HD som inkommit efter beräkningsdatum för index är inte medräknade i aktuellt HD-index. Dessa resultat inkluderas vid nästkommande beräkningstillfälle.
På SKKs webbplats under Uppfödning/Hälsa/Hälsoprogram finns mer information om index för HD samt vanliga frågor och svar om HD- index.
 Källa: SKK (Svenska Kennelklubben)